ข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวในการซื้อสินค้าของ “DealDeen”

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อสินค้าออนไลน์ที่ระบุต่อไปนี้ เป็นข้อกำหนดระหว่าง “DealDeen” กับลูกค้า โดยทั้งสองฝ่ายตกลงตามข้อตกลงเงื่อนไขในการซื้อสินค้าออนไลน์ ฉบับนี้

1.คำนิยาม

“DealDeen” หมายถึง ผู้ขายหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนจำหน่าย
“ลูกค้า” หมายถึง บุคคล,นิติบุคคล,บริษัท,ห้างหุ้นส่วน หรือหน่วยงานใดที่ทำคำสั่ง ซื้อหรือรับบริการกับ “DealDeen”
“สินค้า” หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆที่จำหน่ายบนเว็บไซต์นี้
“เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ www.dealdeen.com
“ราคาสินค้า” หมายถึง ราคาสินค้าก่อนหักส่วนลด หรือราคาสินค้าที่อยู่ในโปรโมชั่น การลดราคาโดยไม่รวมค่าขนส่ง

2. ข้อกำหนดทั่วไป

2.1 ข้อกำหนดฉบับนี้ถือเป็นสัญญาซื้อขายสินค้า ระหว่าง “DealDeen” กับลูกค้า
2.2 ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ “DealDeen” ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการขายสินค้ากับบุคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปี และ/หรือลูกค้าที่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือเป็นผู้หย่อนความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตาม กฎหมาย
2.3 เมื่อลูกค้าเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ “DealDeen” ถือว่าลูกค้ายอมรับข้อกำหนด และยินยอมให้ “DealDeen” ดำเนินการจัดการข้อมูลของลูกค้าได้ ไม่ว่าลูกค้าจะได้ทำการลงทะเบียนในขณะเข้าใช้ เว็บไซต์ก่อนหรือไม่ก็ตาม
2.4 ลูกค้ามีหน้าที่ใช้บริการเว็บไซต์ด้วยความสุภาพ ห้ามโพสต์ข้อความที่หยาบคาย รบกวน คุกคาม ทำให้เสียชื่อเสียง หมิ่นประมาท รุกล้ำความเป็นส่วนตัว รวมทั้งจดหมายลูกโซ่ จดหมายที่ส่งเป็นกลุ่ม ใหญ่ หรือรูปแบบใดๆ อันเป็น “สแปม”(SPAM) “DealDeen” มีสิทธิ์ลบข้อความดังกล่าวข้างต้นของ ลูกค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สิทธิในการพิจารณาลบข้อความต่างๆ เป็นสิทธิ์ของ “DealDeen” แต่เพียงผู้เดียว
2.5 การทำคำสั่งซื้อ หรือการยกเลิกสินค้า ถือเป็นการกระทำโดยลูกค้า ลูกค้าย่อมผูกผันตามคำสั่งดังกล่าว ทุกประการ

3. ทรัพย์สินทางปัญญา

ลูกค้ารับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดี บรรดาข้อมูล ข่าวสาร ภาพถ่าย ซอฟแวร์ แบบอักษร รูปแบบของเว็บไซต์ และสื่ออื่นๆได้ รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เกี่ยวกับทรัพย์สินทาง ปัญญา ลิขสิทธิ์ หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าตกลงจะไม่ทำการคัดลอก ปรับเปลี่ยนแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลหรือกระทำการอื่นใด อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา อันเกี่ยวกับสินค้า หรือผิดต่อกฎหมาย โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก “DealDeen” หากลูกค้าละเมิดข้อกำหนด “DealDeen” มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือให้ลูกค้ากระทำการอย่างใดตามที่ “DealDeen” เห็นสมควร โดยลูกค้ายินยอมจะไม่ใช้สิทธิ์โต้แย้งใดๆทั้งสิ้น

4.ราคาสินค้า และการชำระเงิน

4.1 สินค้า รายละเอียดของสินค้า ราคา และขนาดของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏเว็บไซต์นี้ “DealDeen” ขอ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งลูกค้าทราบล่วงหน้า
4.2 สินค้าที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ หากสินค้าหมดหรือไม่มีสินค้า “DealDeen” ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่า ซื้อของลูกค้าไว้จนกว่าสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อมีอยู่ในสต็อกของ “DealDeen” หรือทั้งสองฝ่ายได้ตกลงไว้ เป็นอย่างอื่น
4.3 รูปภาพและข้อมูลของสินค้าทั้งหมดที่แสดงทางเว็บไซต์นี้เป็นการจัดแสดงไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่ และใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงให้ลูกค้าทราบถึงลักษณะสินค้าเท่านั้น ขนาด คุณภาพ ความสูง และสี ของสินค้าที่แท้จริงอาจจะแตกต่างจากที่ปรากฏบนเว็บไซต์
4.4 เมื่อลูกค้าทำคำสั่งซื้อสินค้าจนครบขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์ ถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวเป็นเพียงคำ เสนอซื้อของลูกค้าเท่านั้น “DealDeen” ยังไม่มีหน้าที่จัดหาสินค้าให้กับลูกค้า จนกว่าจะได้ทำการ ตอบรับคำสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
4.5 “DealDeen” อาจยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้า หากปรากฏว่าสินค้าไม่มีหรือเลิกทำการผลิต หรือเหตุอื่น ใดก็ตาม ที่ทำไม่สามารถตอบรับคำสั่งซื้อกับลูกค้าได้ โดย “DealDeen” จะแจ้งถึงปัญหาดังกล่าวให้ ลูกค้าทราบ เพื่อทำการคืนเงิน หรือจัดหาสินค้าอื่น เป็นการทดแทนให้กับลูกค้าต่อไปตามระบบ

5. การชำระเงินและการส่งสินค้า

5.1 ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยผ่านการทำรายการบนเว็บไซต์ www.dealdeen.com
5.2 ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้าได้ด้วยวิธีการชำระแบบปลายทาง,ชำระผ่านธนาคาร,บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรืออื่นๆตามเงื่อนไขที่ “DealDeen” กำหนด
5.3 ลูกค้าจะได้รับสินค้าโดยการจัดส่งผ่านพนักงานส่งสินค้า พร้อมทั้งใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ
5.4 กรณีลูกค้าชำระเงินหักผ่านบัตรเครดิต หรือเดบิต ลูกค้าต้องชำระให้ครบถ้วน ตรงตามข้อมูล รหัสสินค้า และจำนวนเงินครบถ้วนตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ หากลูกค้าไม่ชำระเงินภายใน ระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ครบถ้วน “DealDeen” ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้า
5.5 สินค้าจะถูกส่งไปยังลูกค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้ระบุไว้ทางเว็บไซต์เป็นสำคัญ โดย “DealDeen” อาจ แจ้งถึงการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทราบผ่านทางช่องทาง Email หรือ SMS หรือช่องทางอื่นๆที่ “DealDeen” กำหนด

6. การจัดส่งสินค้า

6.1 การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อสินค้าที่สั่งซื้อจากหมายเลขสั่งซื้อต่างกัน ลูกค้าอาจ ได้รับสินค้าไม่พร้อมกัน
6.2 บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น โดยระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเป็นไปตามนโยบาย “DealDeen” ซึ่งไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ สำหรับการจัดส่งพื้นที่พิเศษเช่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพื้นที่ทุรกันดารที่เข้าถึงได้ยาก และลูกค้าที่สั่งซื้อในวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ จะใช้เวลามากกว่าปกติ
6.3 ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งเมื่อได้ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว

7. การจำกัดความรับผิดชอบ

7.1 ในกรณีที่สินค้าที่จัดส่งให้แก่ลูกค้ามีความชำรุดบกพร่อง “DealDeen” จะชำระค่าเสียหายให้กับท่าน เป็นจำนวนไม่เกิน มูลค่าของค่าสินค้านั้น
7.2 “DealDeen” จะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียใดๆภายหลังจากที่สินค้าหรือบริการได้มีการส่งมอบ ให้แก่ลูกค้าแล้ว

8. การคืนสินค้า การคืนเงิน

“DealDeen” ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับสินค้าหรือบริการใดๆ รวมทั้งการคืนเงินแก่ลูกค้าภายหลังจากที่สินค้าหรือบริการได้มีการส่งมอบให้แก่ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นก่อนการส่งมอบเท่านั้น

9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียนสมัครสมาชิก

9.1 เมื่อลูกค้าตกลงสมัครสมาชิก ถือว่าท่านตกลงยินยอมรับข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆที่จะแจ้งไปใน อนาคต จาก “DealDeen” ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ท่านให้ไว้
9.2 ลูกค้าต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุด หากท่านให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง หรือ แอบอ้างชื่อผู้อื่น “DealDeen” มีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีสมาชิกของท่าน โดยไม่ต้องแจ้ง ล่วงหน้า
9.3 ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อ ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน ,รหัสผ่าน ของตนเองให้เป็นความลับ ในกรณีที่เกิด ความเสียหายอันเกิดจากชื่อบัญชีของลูกค้า เจ้าของบัญชีตกลงยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ ค่าเสียหายทั้งหมด อันเกิดจากการกระทำที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีดังกล่าว

10. นโยบายความเป็นส่วนตัว

“DealDeen” ได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และการเข้าใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ปลอดภัยและเหมาะสม โดยในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ที่ลูกค้าที่ได้มอบให้ผ่านการลงทะเบียนเพื่อสั่งซื้อสินค้า “DealDeen” จะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
ทั้งนี้ “DealDeen” สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยได้ภายใต้ขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ที่กฎหมายอนุญาตได้ และ “DealDeen” พิจารณาเห็นว่าเป็นการเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทั้ง “DealDeen” ลูกค้า และผู้เข้าเยี่ยมชม หรือผู้ใช้บริการเว็บไซต์ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลตามคำร้องขอของหน่วยงาน หรือองค์การภาครัฐ และเอกชน โดยลูกค้าไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆจาก “DealDeen” ในการให้ข้อมูลต่างๆนั้นกับบุคลภายนอก
การสมัครใช้บริการหรือการให้ข้อมูลใดๆ ผ่านเว็บไซต์ ถือว่าลูกค้าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าลูกค้าต้องการที่จะลงทะเบียน “DealDeen” และต้องการที่จะได้รับทราบข้อมูลต่างๆจาก “DealDeen” ซึ่งการให้ข้อมูลดังกล่าวของลูกค้าจะถือว่าได้ทำการลงทะเบียนกับ “DealDeen” โดยลูกค้าจะเป็นบุคคลผู้มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้าจาก “DealDeen”

การคลิกสร้างบัญชี เป็นการแสดงว่ายอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว